สงวนลิขสิทธิ์

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมดเป็นสมบัติของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มาของข้อมูล (กรมอุตุนิยมวิทยา)กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง
ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมอุตุนิยมวิทยา การคัดลอกข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา กำลังทดสอบทดลองค่าอัตราฝน (Rain Rate) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย สำหรับเวปนึ้ จะแสดงค่าที่เหมาะสมดังกล่าว แทนค่าทั้งหมด  ที่แสดงอยู่ในขณะนี้ ในโอกาสต่อไป

กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากอาจจะมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์

  ส่วนติดตามสภาวะอากาศ (เครือข่ายเรดาร์) ผู้รวบรวม