ความรู้พื้นฐานด้านเรดาร์ตรวจอากาศ คู่มือตรวจเรดาร์ตรวจอากาศแบบอัตโนมัติ คู่มือการเข้ารหัสเรดาร์ตรวจอากาศ

หลักการแปลความหมายข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ชนิดและคุณลักษณะของข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Dual Polarization มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบประมวลผลข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ

ทฏษฎีเรดาร์และความรู้อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ การบำรุงรักษาเครื่องมือเรดาร์เบื้องต้น